ASOCIJACIJE

U sklopu Unije studenata kao ogranci po fakultetima djeluju Asocijacije studenata. Asocijacije studenata formirane su za svaki fakultet, za većinu Univerzitetskih studija te za Studnetski centar.

Asocijacija studenata u okviru svojih nadležnosti ima sljedeće ciljeve:

• rad na moralnom, intelektualnom, kulturnom, naučnom uzdizanju studenata Fakulteta,
• utvrđivanje i širenje svijesti po potrebama tehnološke obrazovanosti,
• organizacija studenata u cilju njihovog jačanja svijesti o sopstvenoj vrijednosti i o sebi kao glavnoj potencijalnoj vrijednosti Bosne i Hercegovine,
• podržavanje i zaštita interesa članova koji proističu iz njihovog statusa studenta,
• rad na izgradnji odgovarajućeg socijalnog i materijalnog statusa studenata,
• rad na unapređenju nastavnog procesa,
• saradnja sa bivšim i novim studentima i studentskim organizacijama u interesu Asocijacije,
• organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, simpozija i drugih kulturnih manifestacija,
• rad na promovisanju svog Fakulteta u Domovini i inostranstvu,
• rad na promovisanju Mostara i države Bosne i Hercegovine,
• uspostava međunarnodne saradnje sa srodnim institucijama,
• rad na unapređenju saradnje između vodstva Fakulteta i studenata.

Asocijacije studenata pri Uniji studenata:

 • Asocijacija studenata Mašinskog fakulteta (AS MFMO)
 • Asocijacija studenata Građevinskog fakulteta (AS GFMO) 
 • Asocijacija studenata Fakulteta informacijskih tehnologija (AS FIT) 
 • Asocijacija studenata Pravnog fakulteta (AS PFMO) 
 • Asocijacija studenata Nastavničkog fakulteta (AS NFMO) 
 • Asocijacija studenata Fakulteta humanističkih nauka (AS FHN) 
 • Asocijacija studenata Ekonomskog fakulteta (AS EFMO)  
 • Asocijacija studenata Agromediteranskog fakulteta (AS AFMO) 
 • Asocijacija studenata Univerzitetskog studija Zdravstvena njega (AS ZN) 
 • Asocijacija studenata Univerzitetskog studija Dizajn interijera (AS DI) 
 • Asocijacija studenata Univerzitetskog studija Turizam (AS T) 
 • Asocijacija studenata Multidisciplinarnog studija Poslovna informatika (AS PI) 
 • Asocijacija studenata Studentskog centra Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (AS SC)